מאזני צדק על רקע בית המשפט פטיש עץ של שופט עורך דין קורא בחוק עמוד בטון - סמל ליציבות וצדק של בית המשפט
עורך דין חברות > הערכת שווי חברות

הערכת שווי חברות ועסקים - תהליך ושיטות

בעולם העסקים של היום ישנו צורך גדל והולך של הערכת שווי של חברות ועסקים. מיזוגים, רכישות, אקזיטים ודיונים משפטיים הם רק חלק מהפעולות המצריכות הערכת שווי לחברה או לעסק. שותפים, בעלי מניות, משקיעים ויזמים נדרשים להבין את התהליך ולדעת על השיטות השונות הנעשות בכדי להעריך את שווי החברה. במאמר נפרט על מהות הערכת השווי ועל השיטות השונות לביצוע ההערכה.

מהי הערכת שווי החברה או העסק?

הערכת שווי: "פעולה או תהליך של קביעת השווי של עסק, זכות בעלות בעסק, נייר ערך או נכס אחר."

הערכת שווי אינה מדע מדויק, אך יכולה להיות מדויקת. היא משקפת באופן הוגן וסביר את השווי הכלכלי של חברה או עסק לפי נכסים פיננסים מוחשיים, כמו ניירות ערך, מניות ואופציות, ונכסים פיננסים בלתי מוחשיים כמו אגרות חוב, פטנטים וסימנים מסחריים. נתונים אלה נבחנים ומשוכללים בעזרת מסד הנתונים הקיים בחברה, תחזיות שוק ההון, הערכות והנחות יסוד כלכליות. ההערכה תציג את שווי החברה באותו רגע נתון משום שהיא תלויה בנתונים תקופתיים של החברה וכן בתהליכים הקורים בשוק ההון באותו הזמן. ככל שמסד הנתונים גדול יותר - מידע פנימי מהחברה, מקורות מידע שונים על שוק ההון ותחזיות אלטרנטיביות - כך ההערכה יותר מדויקת. שיתוף פעולה מצד הנהלת החברה חיוני לדיוק.

מדוע מבצעים הערכת שווי?

הערכת שווי משמשת לצורך מספר פעולות עסקיות, כגון: רכישת ומכירת חברות, מיזוג גופים עסקיים, עסקאות בין בעלי השליטה העיקריים במניות, פתרון חילוקי דעות בין בעלי המניות\שותפים, דיונים משפטיים והשקעות במיזמים עסקיים בשוק ההון.
עסק או חברה הרוצים לגדול או המעוניינים להירכש ע" משקיע חייבים לבצע את הערכת שווי; מאז 2008 ישראל עברה לתקן החשבונאי הבינלאומי, ה-IFRS, המחייב חברות להציג הערכת שווי בדיווח הכספי.

מקום נוסף בו נצרכת ההערכה היא בהליך המשפטי; סעיפים 337 ו-338 לחוק החברות מעלים את הצורך המשפטי של חברה, רוכשת או נרכשת, לבצע הערכת שווי, על-מנת שהרכישה תתבצע לפי שווי הוגן. לכן, בית המשפט רשאי להתערב בהליך רכישה מלאה ולחייב את הצד הרוכש לשלם את השווי ההוגן. בכך מגן החוק על המיעוט בעסקת הרכישה, מונע בעיות כמו בעיית הטרמפיסט ומאפשר תפקוד בריא של שור ההון ובעלי המניות. כך, למשל, חברה שמניותיה נמצאות בעלייה בשוק יכולה להימכר בתנאי יציאה עדיפים - Exit. בנוסף, תמורות גדולות בתקינה החשבונאית הישראלית והבינלאומית, כגון ה- IFRS וה- US GAAP האמריקאי, מצריכות חברות לפרסם הערכות שווי בלתי תלויות לצורכי אומדן השווי ההוגן. אומדן זה כולל, בין היתר, בחינת ירידת ערך, הערכת שווי כלכלי של אופציות PUT, CALL, ואופציות עובדים, חישוב שווי הוגן לעסקאות פיננסיות ועוד.
שיטות להערכת שווי

ישנן ארבע שיטות מרכזיות לביצוע הערכת שווי:

1. שיטת היוון תזרימי מזומנים, או מודל רב-תקופתי (DCF - Discounted Cash Flow):
שיטה זו מחשבת את תזרימי המזומנים הנוכחיים ותזרימי המזומנים העתידיים של החברה. התזרימים העתידיים נקבעים לפי נתוני החברה בהווה וצפי החברה והשקעותיה העתידיות בהתאם לשוק בעתיד. שיטה זו היא הנמצאת בשימוש הקבוע ביותר על-ידי בית המשפט בישראל.

2. שיטת השווי הנכסי הנקי, או מודל חד תקופתי (NAV - Net Asset Value):
שיטה המשמשת בעיקר להערכת השווי של חברות אחזקה, חברות נדל"ן ובעיקר לחברות שאינן נחשבות כגוף עסקי חי (going concern). השיטה מתבססת על נכסי החברה הנוכחיים, ללא התחייבויות עתידיות. בעלי השליטה בחברה יקבלו צפי לרווחיהם עם פירוק החברה, שכן איו לחברה עתיד כלכלי הן בהתחייבויות והן בתזרימי מזומנים.

3. שיטת ייחוס לעסקאות דומות:
השיטה עושה שימוש בעסקאות מכר דומות, שנעשו בחברות דומות לחברה הנערכת, בפרק זמן סביר לביצוע ההערכה. החברות המיוחסות בהערכה צריכות להתאים מבחינת תחום הפעילות, מאפיינים תפעוליים, מידת הסחירות ונתונים פיננסיים. השלב הראשון בשיטה זו הוא איתור עסקאות דומות בחברות בעלי מאפיינים דומים. השלב השני הוא חישוב מכפיל ממוצע של שווי העסקאות והשוואה לעסק נשוא ההערכה. יתרונה הגדול של השיטה הוא בכך שהיא משקפת את המחירים האמתיים בין הצדדים בעסקאות ומונעת את הצורך להשתמש בתחזיות, הנוטות להיות שנויות במחלוקת. לעומת זאת, חסרונה הגדול הוא מציאת עסקאות דומות שהתרחשו בפרק זמן סביר לפני ההערכה.

4. שיטת המכפילים או שיטת השוק:
השיטה מתבססת על השוואת החברה ביחס ממוצע לחברות אחרות באותו ענף בין שווי בשוק לבין פרמטרים, או מכפילים. הפרמטרים נקבעים על-פי אותם המאפיינים ביותר חברות אחרות בענף; המקובלים בהם כוללים את הרווח הנקי, התזרים התפעולי, המכירות וההון העצמי של החברה או העסק. שיטה זו אינה מדויקת אך נותנת מענה מהיר ואומדן ראשוני.


בכדי ליצור שוויון, מסחר הוגן והגנה על עסקים קטנים בעסקאות רכש, הערכת השווי מספקת מידע אמיתי ואמין על העסק. דיוק ההערכה נקבע לפי השיטה הנבחרת וכן על-פי הנתונים אותם מספקת החברה. בין אם זה מסחר בינלאומי או מקומי, הערכת השווי של עסק היא חלק אינטגרלי וחשובה מאין כמותה.חלק מהמידע במאמר נכתב באדיבות משרד רו"ח נעם פרדס ושות' המתמחים בהערכת שווי חברות, שותפויות, ופעילויות ריאליות נוספות.
למידע נוסף לחצו כאן